D Vitamini Ağrı Yada Acıyı Azaltabilirmi?

D Vitamini Ağrı Yada Acıyı Azaltabilirmi

D Vitamini Ağrı Yada Acıyı Azaltabilirmi?

 

Ağrı yani acı, insan olmanın doğal bir parçasıdır. Acıyı tecrübe ettiğimizde veya başkaları acı çektiğinde “bildiğimiz”şey, biyolojimize o kadar yerleşmiş olmasıdır. Başkalarınnı acı çekmesini izlemek sizi rahatsız edebilir. Ağrı aslında vücudun her yerindeki duyusal reseptörlerden köken alan öznel bir algılayıcı deneyimdir; bu, bilinçli beyin tarafından ağrı olarak yorumlanır.

Ağrıyı sınıflandırmanın olası yolları: akut ve kronik olmak üzere 2 gruptur. Akut ağrı yaşandığında başınıza vurur, ayak parmağınıza sıçrama olur. Bu ağrı duyuları güçlü bir şekilde değişir ve eylemle devam etmenin bedensel bir zarara neden olabileceği ve vücutla ilgili bir şeyin olması gerektiği gibi, olmadığının bir uyarı işareti olarak hizmet eder. Bununla birlikte, bu acı, hakaret kaldırıldığında ve hasar gören bölge iyileştiğinde kendiliğinden azalır.

Buna karşılık, kronik ağrı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından “normal doku iyileştirme süresinin ötesinde devam eden ağrı” olarak tanımlanmaktadır . Bazı kronik ağrı bozuklukları (romatizmal artrit) gibi, acının kısa, tekrarlayan “ani artışlar” ile karakterizedir. Son yıllardaki kanıtlar, kronik ağrının sinir sistemi boyunca kimyasal, fonksiyonel ve anatomik değişikliklerle ilişkili olduğunu göstermiştir . Bu değişiklikler ve ağrı kendisi de olabilir; getirdiği sinir sistemi doku hasarı, iltihaplanma ya da yaralanma iledir.

Her ne kadar D vitamininin vücudunuzda başlıca rolü,kemik sağlığını ve kalsiyum durumunu düzenlemek olsada; şimdi D vitamininin birçok biyolojik süreçlerde rol oynadığı bilinmektedir. D vitamini eksikliği çeşitli kronik ağrı koşullarıyla bağlantılıdır.

Bir dizi randomize kontrollü çalışmada , çeşitli ağrı türleri üzerine D vitamin supplementi etkisini araştırmış ve bazı inceleme makaleleri bu çalışmaları nitel (öyküleyici) yöntemlerle ele almıştır. Bu çalışma, deneme kanıtlarının tam gövdesinin vitamin D supplementi ve ağrı azalması için ne gösterdiğini belirtmek için, nicel bir meta-analiz gerçekleştirmiştir.

Acı, hepimizin tanıdık bir parçası haline gelmiştir, ancak bazı kişiler ağrının kronik ya da tekrarlayan rahatsızlıklardan muzdariptir. D vitamini, bu kronik ağrı durumlarının çoğunda rol oynar ve çok sayıda randomize kontrollü çalışma, D vitamin supplementinin çeşitli koşullarda ağrıyı azalttığını araştırmıştır. Bu çalışma, D vitamini supplementinin, ağrıyı plaseboya kıyasla azaltıp azaltamayacağını belirlemeye çalışan randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizidir.

Kimler ve Ne Çalışıldı?

Bu meta-analiz, erişkinlerle ilgili olan ve dört haftadan daha uzun bir süreye sahip olan ağrı ile ilişkili sonuçları rapor eden, tüm D vitamini supplement randomize kontrollü çalışmalar için araştırmıştır. Bu, medyan  55 yaşındakilere ve ortalama üç aylık takip (aralık: bir ile 24 ay) olan, toplam 19 çalışma ve 3.436 katılımcı ile sonuçlanmıştır. Çalışmaların% 76’sı medyan bir kadın nüfusa sahip olduğundan, katılımcıların çoğunluğunu doğal olarak kadınların oluşturduğu,on altı çalışma hastaneye dayalı (ağrıya bağlı tıbbi durumları olanları işe almak) ve üç çalışmada topluma dayalı (tıbbi olmayan işe alım) yapılmıştır.

İncelenen bazı ağrılar, koşulu romatoid artrit, kireçlenme, iskelet kas sistemi ağrısı, migren ve fibromiyaljidir.

Bu meta analizin birincil sonucu, D vitamini ve plasebo gruplarının başlangıçtan son izlem ziyaretine kadar, ağrı skorundaki ortalama değişim olarak önceden tanımlanmıştır. İkincil sonuçlar, nihai takipte ortalama ağrı skoru ve ağrı düzelmiş katılımcıların sayısıdır. Her çalışmanın ağrı skoru, kullanılan ağrı ölçeğine  bakılmaksızın analize dahil edilecek ilgili çalışmaları sağlayacak şekilde 10 maddelik bir ölçekte standart hale getirilmiştir.

Cochrane İnceleme aracı, dahil edilen çalışmaların önyargı riskini değerlendirmek için kullanılmıştır. Yayın önyargılarını incelemek için Funnel plot ve Egger testi kullanılmıştır.

 • Funnel plot ve Egger testi : Çalışma kesinliğinin bir ölçüsüne karşı tedavi etkisinin bir dağılımıdır.

Bu, 3,436 yetişkine sahip 19 randomize kontrollü çalışmanın bir meta-analizi olup, D vitamin supplementinin, plasebodan daha etkili olup olmadığını araştırarak, müdahale öncesi ve sonrasında ortalama ağrı skorunu azaltmıştır. İkincil sonuçlar, nihai takipte ortalama ağrı skoru ve ağrı düzelmiş katılımcıların sayısıyla ilgilidir.

Bulgular Nelerdi?

Ağrı skorundaki ortalama değişiklik hakkında 19 çalışmanın 8’i bildirildi. D vitamini supplementi, ağrıda plaseboyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha fazla ağrının azalmaya yol açtı (10 puanlık ölçekte% 5,7 veya 0.57 puan). Her bir çalışmayı tek tek çıkartan bir duyarlılık analizi, sonuçları değiştirmemiştir. Bununla birlikte, büyük olasılıkla topluluktan katılımcılar ile yapılan araştırmaların dahil edilmesinden dolayı belirgin çok kökenlilik vardır; hepsinin klinik çalışmacılara (hastane hastaları) kıyaslanabilecek kadar ağrıya sahip olmamasıdır.

Buda İlginizi Çekebilir  Dumbbell Bench Press

Alt grup analizleri, D vitamini supplementi ile önemli bir fayda sağlamanın ağrıya bağlı tıbbi koşullardaki hastanede yatan hastalarda ortaya çıktığını, ancak toplumda yaşayan erişkinlerde görülmediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, kısa süreli (altı aydan az) ve uzun süreli (altı aydan fazla) yapılan çalışmalarda ve sistemik spesifik olmayan ağrı (fibromiyalji, kas iskelet sistemi ağrısı) çalışmaları arasında D vitamini supplementinin etkisinde, herhangi bir fark yoktur; yerel ağrı çalışmaları (bel ağrısı, artrit, migren).

D3 vitamini ve D2 vitamini ve yüksek doz (1000 IU’dan fazla) ile düşük doz (1000 IU’dan düşük) D vitamini supplementi arasında bir karşılaştırma yapmak için yeterli çalışma yoktur. Özellikle tek bir çalışmada D2 vitamini kullanmış ve sadece iki çalışmada düşük doz kullanılmıştır. Son ağrı skoru üzerine on dört çalışma rapor edilmiş ve ağrı düzelme gösteren katılımcıların sayısı üzerine de dört çalışma bildirilmiştir. Her iki sonuç için D vitamini ve plasebo grupları arasında anlamlı fark yoktur, ayrıca yukarıda bahsedilen alt grup analizleri için de gruplar arasında fark yoktur.

D vitamini supplementi, ağrılarda iyileşme bildiren nihai ağrı skoru ve sayısı, katılımcılar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadan, plaseboya kıyasla ağrılarda önemli ölçüde daha düşük bir azalmaya yol açmıştır. Alt grup analizleri, bu etkinin ağrıya bağlı tıbbi durumları olan kişilerle sınırlı olduğunu ve ağrı türleri ve ek süreler arasında bir fark olmadığını düşündürmektedir.

Çalışmalar İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

Bu meta-analiz, D vitamini supplementinin ağrı üzerindeki etkisini ölçen ilk çalışmadır. Sonuçlar, D vitamini supplementinin bir plaseboyla karşılaştırıldığında ağrıyı önemli ölçüde% 5.7 oranında düşürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, ağrı iyileşme bildiren nihai ağrı skoru ve kişilerin sayısı, plasebo grubundan anlamlı değildir.

Mevcut çalışmanın bulguları D vitamin supplementinin, pratik önemi yönünde önemli bir soru ortaya çıkarmaktadır. D vitamini gerçekten ağrıyı plasebodan istatistiksel açıdan önemli derecede azaltabilir, ancak plasebo grubu ile klinik açıdan anlamlı olan farkın büyüklüğü nedir? Bu önemli bir sorundur ve müdahalelerin sonunda katılımcıların yaşadıkları acının ve ağrıda iyileşme bildiren kişilerin sayısının plasebo grubundan önemli ölçüde farklı olmadığı göz önüne alındığında, cevap hayır olabilir.

Sonuçta, ağrıda iyileşme bildiren katılımcı sayısı, tartışmalı olarak, ağrının büyük ölçüde subjektif olduğunu düşünerek, günlük yaşamın en alakalı sonucudur.

Diğer bir deyişle, kişi şimdiye kadar olduğundan daha az acı çektiğini bildirdiğinde ölçek gerçekten hareket etti mi? D vitamini supplementi, istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, plaseboyla karşılaştırıldığında ağrı iyileşmelerinin bildirilmesi şansını % 38 arttırmıştır. Düşük sayıda çalışmada (sadece bu analizde dört kullanılmış), anlamlı bir farkı saptamak için yeterli istatistiksel güç sağlamamış olabilir.

D vitamini supplementinin faydalarının ağrıya neden olup olmadığını ölçen, ilk meta analiz olmaktan ayrı olarak, bu çalışma birkaç güçlü yöne sahiptir: Birincil ve ikincil sonuçlar önceden belirlenmiştir, bu da sonuçlarda yanlılık olma olasılığını azaltır ve tüm ağrı ölçekleri Meta-analizde daha fazla çalışma yapılabilmesi için 10 puanlık bir ölçektir.

Bununla birlikte, çeşitli kısıtlamalar da kabul edilmelidir. Dahil edilen çalışmaların hepsinde benzer ağrı ölçütleri kullanılmış değildir; bu, birincil analizde gözlemlenen çok kökenliğin bazılarını açıklayabilir. Bütün ölçekler 10 puanlık bir ölçeğe dönüştürülmüş olsa da, ağrı ölçekleri arasındaki bazı farklılıkların kontrol edilemediği olasılığı vardır.

Buna ilave olarak, düşük doz ile yüksek doz D vitamini türünün (D2 ve D3) etkisini değerlendirmek için yeterli çalışma mevcut değildir. Ayrıca, başlangıçtaki D vitamini durumunun ve durumundaki değişikliğin ağrı değişikliklerini nasıl etkilediğini gösteren herhangi bir bilgi yoktur.

Son olarak, birçok farklı ağrı çeşidi vardır ve bu meta-analiz onları büyük oranda ayıramamıştır. Alt grup analizi, belli olmayan yerel ağrı ile yerel ağrı için yapılmıştır. Bu önemli bir ayrım olmasına rağmen, altta yatan ağrı mekanizmalarının, değerlendirilen çalışmalarda göz önüne alınan patolojiler açısından çok farklı olabileceği basitleştirilebilir. Örneğin, romatoid artrit, migrenlerden farklı olan diyabetik nöropatiden çok farklıdır, ancak her üçü de yerel ağrıya neden olabilir. D vitamini supplementinin bu koşullardan bazılarına yardımcı olması ve başkaları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaması mümkündür.

Bu çalışma, D vitamini desteğinin ağrıyı nasıl etkilediğini araştıran ilk meta-analizdir ve sonuçlar D vitamininin istatistiği açıdan önemli bir fayda sağladığını göstermektedir; bununla birlikte pratik önem belirlenecektir.

Sonuç

Kronik ağrı çoğunlukla yaralanma gibi daha belirgin koşullardan kaynaklanmasına rağmen, fibromiyalji ve baş ağrısı gibi fiziksel bir nedeni kolayca tespit edemediğiniz birçok durum vardır.

Buda İlginizi Çekebilir  Cranberry (Kızılcık) Nedir ?

Merkezi duyarlılık, sinir sisteminin daha önce acı çekmeyen uyaranlara ağrı yaratma için daha düşük bir eşik deneyimlediği ve / veya ağrı büyüklüğünde bir artış olduğu süreçleri tanımlar. Bu kavram,insülin direncinin obezite veya tip 2 diyabet eşlik eden sayısız ek uzuvlara aracılık ettiği gibi, birkaç kronik ağrı koşulunun, kronik ağrıya maruz kalmış kişilerde birlikte göründüğünü açıklamaktadır.

D vitamini araştırmaları sağlığın neredeyse tüm parametrelerinde patlama yapmıştır. Mevcut çalışma, D vitamini supplementinin ağrının giderilmesine yardımcı olup olmadığını araştıran mevcut birkaç klinik çalışmanın çok gerekli objektif analizini sağlamaktadır. Sonuçlar umut vaat edici ve D vitamininin özellikle kronik ağrı koşullarında insanlarda ağrıyı azaltmada rol oynayabileceğini önermektedir.

D vitamininin ağrı hissini azaltabileceği çeşitli yollar vardır. D vitamini, sinir sistemini etkilemek için, sinir iletkenlerini asetilkolin, dopamin ve serotonin gibi modüle ederek de etkileyebilen bir nöroaktif steroid olarak aktive olur. Ayrıca, D vitamini, nöronların hayatta kalması, gelişimi ve fonksiyonunda yer alan birkaç proteinin sentezini yukarı doğru düzenler. Kronik ağrı ile ilişkili olduğu için kimyasal, fonksiyonel ve anatomik değişikliklerle birlikte, bu sinir koruyucu etki, D vitamininin ağrı üzerindeki etkisinde rol oynayabilir.

Sinir sisteminin dışında, D vitamini iltihabını azaltmak için, bağışıklık sistemi ile etkileşerek ağrı duyularını azaltabilir. D vitamininin COX-2’yi bastırdığı gösterildi ve böylece non-steroidal anti-iltihaplanma ilaçlarla aynı şekilde gözlenen pro-iltihaplanma prostaglandinlerin oluşumunun azaltılmasına yardımcı olabilir.

 • COX-2 : İki tür COX enzimi vardır, COX-1 ve COX-2. Her iki enzim de iltihaplanmayı, ağrıyı ve ateşi destekleyen prostaglandinler üretir.

Kronik ağrı çok iyi anlaşılamamış ve çok faktörlü olduğuna inanılmamıştır. D vitamininin ağrı hissini nasıl azaltabileceği konusunda makul mekanik kanıtlar vardır, ancak bunlardan herhangi birinin mevcut meta-analizde gözlemlenen bulgular için gerçek açıklama olup olmadığını teyit etmek için daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

Sık Sorulan Sorular

Kronik Ağrılar Ne Kadar Yaygındır?

Yetişkinler arasındaki kronik ağrıların Türkiye’de yaklaşık % 17-20 , Avrupa’da yaklaşık% 19 olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, ağrılı koşulların çeşitliliği göz önüne alındığında, kronik ağrı yaygınlığının doğru bir şekilde tahmin etmek zor olabilir. 54 ülkeden 165 çalışma içeren bir derlemede düşük sırt ağrısı, tek başına dünya genelindeki erişkinlerin% 11.9’unu etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar ayrıca, yaşlıların genç yetişkinlerden daha fazla ağrı yaşadıklarını da belirtmektedir.

D Vitamini Supplementi, Güneşe Maruz Kalındığında Aynı Ağrı Yararları Alınabilir Mi?

Muhtemelen evet ve muhtemelen daha fazla fayda alınabilir! Güneşe maruz kalma ve sağlığa ilişkin olarak nispeten az çalışma yapılmıştır, çünkü birinin toplam dozunu bir yere kilitlemeden kontrol etmek daha zordur. Örneğin, küçük bir pilot denemede, UV-zenginleştirilmiş bronzlaşma yataklarının fibromiyaljinin ağrısına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bronzlaşma yatağına yatmak tam olarak güneşe maruz kalmayla aynı değilde, cildinizi UV ışınlarına maruz bırakmaz ve UV ışınlarına maruz kalma, artmış endorfin üretimi ve nitrik oksit sentezi gibi ağrıya yardımcı olabilecek D vitamini dışı yararları olan bazı faydalara sahip olabilir.

Neler Bilinmelidir?

Mevcut çalışma, D vitamininin ağrıyı nasıl etkilediğini objektif olarak değerlendiren ilk meta-analizdir. Sonuçlar, D vitamini supplementinin, özellikle de kronik ağrı koşullarına sahip hastanede yatan hastalarda, ağrıyı plasebodan çok daha fazla azalttığını göstermektedir. Mekanik kanıtlar, D vitamininin, sinir iletişimi ve sağlığı, iltihap sinyali verme ve bağışıklık aktivasyonu üzerindeki etkileri yoluyla ağrı algısını etkileyebileceğini göstermektedir. D vitamininin (D2 / D3) ve doza ait dozun yanı sıra kişinin D vitamini durumu ve yaşanan ağrının, ağrı üzerindeki etkisini D vitamininin nasıl etkilediğini test etmek için daha ileri araştırmalar gereklidir.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27676659
 2. http://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/Content.aspx?ItemNumber=1673
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822136
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16388853
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427945/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19084336
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091647
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25920326/
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21970126/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2750819/
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268359/
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143049/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23178257/
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893522
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822136
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17867384/
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11166468
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16095934
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231424
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19769472
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427189/
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz