Fodmap Ve İrritabl Bağırsak Sendromu IBS Belirtileri?

Fodmap Diyetini Kesmek, İrritabl Bağırsak Sendromu IBS Belirtilerini Durdurur Mu?

 

Fodmap’larda düşük bir diyet fonksiyonel mide-bağırsak bozukluklarla ilişkili semptomları azaltır mı? Kapsamlı bir sistematik inceleme ve meta-analiz yapılması gerekmektedir.

Fodmap: FODMAP’ler, ince bağırsakta zayıf emilen kısa zincirli karbonhidratlardır. Bunlar, fruktoz (fruktanlar) ve galaktooligosakkaritlerin (GOS, stachyose, rafinoz), disakkaritlerin (laktoz), monosakkaritlerin (fruktoz) ve sorbitol, mannitol, ksilitol ve maltitol gibi şeker alkollerinin (polioller) kısa zincirli oligo-sakarit polimerlerini içerir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), global nüfusun yaklaşık % 11’ini etkileyen fonksiyonel bir mide-bağırsak bozukluktur. Karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gevşeklik ve bağırsak alışkanlıklarının değiştirilmesi, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmektedir. IBS gibi işlevsel mide-bağırsak bozukluklara ülserler veya tümörler gibi yapısal anormaller neden değildir. Aksine, anormal şekilde çalışan bir bağırsak sisteminin sonucu olarak ortaya çıkarlar.

Bu, bir kişiyi doğru tanımlamayı zorlaştırmıştır, çünkü bir biyolojik işaretçi, birisinin IBS’den mustarip olup olmadığını göstermemektedir. Bu nedenle, klinisyenler (klinik tedavi uzmanları) hastaların raporlarına ve tanı konması için zamanla gelişen bir dizi kritere güvenmek zorundadırlar.

IBS’nin nedeni hala iyi anlaşılmamış olmasına rağmen, araştırmacılar birkaç hipotez ortaya atmıştır.Bu teorilerin bazıları, mide-bağırsak enfeksiyonları, psikolojik stres, bağırsak hareketliliğindeki anormallikler ve bağırsak-beyin ekseni problemlerini içermektedir. Ne yazık ki, IBS için günümüzde herhangi bir tedavi mevcut değildir. 5-HT agonistleri / antagonistleri, antispazmodikler ve antidepresanlar gibi çeşitli tedavilerle yönetilir. Bu ilaçlar bazı insanlarda birincil belirtileri geliştirebilir, ancak birden fazla semptom ile karakterize IBS gibi bozuklukları tam olarak çözemezler.

Sınırlı kullanımlarına ilaveten, bu ilaçlarla ilişkili birçok yan etki vardır, bu nedenle uzun süreli kullanım ideal değildir.

Bu sorunların bir sonucu olarak, araştırmacılar IBS için potansiyel tedaviler olarak çeşitli alternatif tedavileri araştırmıştır. IBS geçiren hastalar sıklıkla belirli gıdaların semptomlarını diğerlerinden daha kötüleştirdiğini bildirmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar çeşitli diyet müdahalelerini araştırmıştır.

Düşük Fodmap diyetleri gibi spesifik gıda bileşenlerini kısıtlayan diyet müdahaleleri, birkaç denemede incelenmiştir. Fodmap, “Fermente edilebilir, Oligo-sakkaritler, Di-sakkaritler, Mono-sakaritler ve Polioller” in kısaltılmış bir kısaltmasıdır. Bunlar, zayıf şekilde sindirilmiştir ve kısa zincirli karbonhidratlar bağırsakta sindirilmektedir. Sonuç olarak, kolonileştiren bakteriler tarafından fermente edildiği kalın bağırsağa giderler.

Karbonhidratların bakteriler tarafından parçalanması, tüm bireylerde hidrojen ve metan gibi gaz oluşumuna neden olur. Bununla birlikte, bu fenomenin IBS hastalarından aşırı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu kısa zincirli karbonhidratlardan zengin yiyeceklerin kısıtlanması, potansiyel olarak IBS’li insanlarda göze çarpan belirtilerin çoğunu hafifletebilir.

2015’te yapılan daha önceki sistematik bir gözden geçirmede, düşük Fodmap diyetinin IBS ile ilişkili semptomların şiddetini azaltmada biraz etkili olduğunu göstermiştir. Söz konusu incelemeye altı çalışma ve bu altı, üç randomize kontrollü çalışma dâhil edilmiştir.

Yazarlar, düşük Fodmap’ın IBS semptomlarının tedavisinde biraz etkili olmasına rağmen, düşük Fodmap diyetinin IBS semptomlarının tedavisinde etkinliğini ve güvenilirliğini ölçmek için daha uzun süre daha kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna karar vermiştir. Mevcut çalışma bu incelemeyi ileri araştırmalarla genişletmekte ve bulguları niceliksel olarak özetlemek için bir meta-analiz gerçekleştirmektedir.

İrritabl bağırsak sendromu, karın ağrısı, şişme ve bağırsak alışkanlıklarının değiştirilmesiyle ilişkili fonksiyonel bir mide-bağırsak bozukluktur. Çeşitli nedenlere sahip olmak için teorik olarak ele alınmıştır. Halen pek çok tıp uygulayıcısı tarafından tedavi edilemez olarak kabul edilmektedir ve en yaygın olarak farmasötiklerin kullanımı ile yönetilmektedir. Bunun bir sonucu olarak çeşitli alternatif tedaviler araştırılmış ve düşük Fodmap diyetinden biri olan bu tedavi IBS ile ilişkili semptomların şiddetini azaltmada bir miktar etkinlik göstermiştir.

Sistematik İncelemeler

Bilimsel literatürün sistematik olarak gözden geçirilmesi klinisyenler (klinik tedavi uzmanları) ve araştırmacılar için son derece yararlıdır, çünkü birçok çalışmanın bulguları derlenir ve okuyucunun bilimsel araştırmalara ayak uydurmasını sağlamıştır.

Yazarın rapor etmek istediği çalışmaları seçtiği derlemelerinin aksine, yazarın bilimsel araştırma yaparken önyargıyı azaltmak amacıyla önceden kapsamlı bir arama stratejisi bulunduğu için, sistematik incelemelerin seçim yanlılığı tarafından etkilenme olasılığı daha düşüktür.Bu nedenle, sistematik incelemeler genellikle belirli bir konuyla ilgili en ilgili çalışmaları raporlar ve öyküleyici incelemelerden çok daha kapsamlıdır.

Sistematik bir gözden geçirme genellikle, birden fazla çalışmanın bulgularının tek bir niceliksel sonuç elde etmek üzere bir araya toplandığı istatistiksel bir teknik olan bir meta-analizle eşlik etmektedir. Bu konuyla ilgili daha önceki sistematik derlemede, yazarlar, düşük Fodmap diyeti ile IBS semptom şiddetinin azalması arasındaki ilişkiyi görmek için bir meta-analiz yapmadılar, oysa şu anki çalışmada yapılmıştır.

Kimler ve Ne Çalışıldı ?

Bu çalışma, düşük Fodmap diyetinin IBS ile ilişkili semptomları azaltmada etkinliğini değerlendiren altı randomize kontrollü çalışmanın ve on altı randomize olmayan çalışmanın sistematik bir incelemesi ve meta-analizidir.

Kontrollü çalışmalarda, düşük Fodmap diyeti genellikle çalışmadan çalışmaya değişen bir kontrol diyetiyle karşılaştırılmıştır. Bazı çalışmalarda kontrol diyeti, tipik olarak sağlık uzmanları tarafından IBS hastalarına reçete edilen bir diyettir. Diğer çalışmalarda, kontrol diyeti katılımcıların normal diyetidir.

Randomize kontrol çalışması süreleri üç ila altı hafta arasında değişmektedir. Katılımcıların yaşı 18-74 arasında değişmektedir ve bunların çoğu da kadındır. Randomize edilmeyen çalışmaların süresi iki günden 35 aya, katılımcı sayısı 19 ila 82 arasında değişmektedir.

Hem randomize hem de randomize olmayan müdahalelerdeki üç ana sonuç, müdahale sonrasında semptom düzelme gösteren katılımcıların sayısı, IBS Şiddet Puanlama Sistemi (IBS-SSS) skorları ve / veya IBS Yaşam Kalitesi (IBS-QOL) skorlarıdır , müdahale öncesi ve müdahale sonrası ölçülmüştür.

Birikmiş oranları ve güven aralıkları, IBS-SSS skorlarındaki azalma, IBS-YK puanlarının artması ve hem randomize hem de randomize olmayan girişimler için gelişmiş fonksiyonel mide-bağırsak semptomlar bildiren hasta sayısı için hesaplanmıştır.

Buda İlginizi Çekebilir  Probiyotikler : Sporcularda Hastalıklarda Kullanımı

Bir meta-analizin amacı, birden fazla çalışmanın sonuçlarını bir araya getirmektir. Tüm çalışmaların aynı olması imkânsızdır, çünkü çalışma tasarımlarında, ölçülmüş sonuçlarda daima farklılıklar olacaktır;Buna çokkökenlilik  denir. Çalışmalar arasında yüksek çokkökenlilik olduğunda, bir meta-analiz genellikle uygun değildir.

Bu nedenle araştırmacılar genellikle bir meta-analiz yapılmadan önce yapılan çalışmalar arasındaki çokkökenliliği ölçmüşlerdir. Bu meta-analizde, çokkökenlilik  I2 istatistiği kullanılarak hesaplanmıştır; çalışma kalitesi Randomize kontrol çalışması raporlaması için Jadad ölçeği kullanılarak değerlendirildi ve yayın yanlılığı Egger’in Regresyon Testimodeli kullanılarak ölçülmüştür.

 • Jadad ölçeği : Rastgele çalışma, çift körleme ve hastaların akışı ile ilgili yayınlanmış klinik çalışmalara dayalı yöntemlerin kalitesini değerlendirmektedir.
 • Egger’in Regresyon Testimodeli : Yayın yanlılığını değerlendirmek için Egger regresyon analizi kullanılır

Bu meta-analiz ve sistematik gözden geçirme, düşük Fodmap diyetinin IBS ile ilişkili semptomları azaltmada etkinliğini araştırmıştır. Analiz altı randomize çalışmayı ve randomize olmayan on altı deneyi içermektedir. Çalışmaların temel sonuçları IBS-SSS puanları, IBS-YK puanları ve mide-bağırsak semptomların iyileştiği bildirilen katılımcıların sayısıdır.

IBS İyileştirmelerinin Ölçülmesi

IBS Ağırlık Skorlama Sistemi (IBS-SSS) anketi, 0-500 arasında bir ölçekte İBS belirtilerinin ciddiyetini ölçmektedir. Skor ne kadar yüksekse, belirtiler de o kadar şiddetli olur. Hafif IBS, 175’in altında skorla karakterizedir; orta derecede 175-300 arasında skorla işaretlenir ve şiddetli İBS, 300 ve daha büyük bir skora göre karakterizedir. 50 puanlık bir azalmanın klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmektedir.

IBS Yaşam Kalitesi (IBS-QOL) anketi kişinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçmektedir. Her biri beş puanlık Likert yanıt ölçeğine sahip 34 ifadeden oluşmaktadır. Anket, bir formülü kullanarak 0’dan (yaşamın düşük kalitesinden) 100’e (maksimum yaşam kalitesi) kadar toplam puanı standartlaştırır. 14 yaşından büyük bir IBS-QOL puanı değişikliği klinik olarak anlamlı kabul edilmektedir.

Bulgular Nelerdir?

Rastgele kontrollü araştırmalarda, deney gruplarındaki katılımcılar, karın ağrısı ve karın şişkinlik belirtilerini en fazla iyileştiren belirtiler olarak bildirmiştir. Düşük Fodmap diyetlerinin kontrol grubundaki diyetlere kıyasla mide-bağırsak semptomların tamamen hafifletilmesinde üstün olduğu bulunmuştur. Randomize olmayan müdahalelerde, karın ağrısının en fazla gelişme gösteren semptom olduğu ve bunu takiben gaz, ishal, bulantı ve kabızlık olduğu bildirilmiştir.

Tüm katılımcıların, ılımlı olduğu düşünülen, 232’den büyük IBS-SSS skoru vardır. Randomize kontrol çalışmalarında, düşük Fodmap grupları için IBS-SSS skorlarındaki ortalama azalma 122.64’tür. Kontrol gruplarında ortalama düşüş 69.64’tür. Randomize edilmemiş müdahalelerde, IBS-SSS skorlarındaki ortalama azalma 118.7’dir. IBS-SSS skorunda klinik olarak anlamlı olarak belirlenecek bir değişiklik için, bu puan 50’nin üzerinde olmalıdır.

Bu nedenle hem kontrol diyetleri hem de düşük Fodmap diyetleri, IBS-SSS skorlarında klinik olarak anlamlı azalmalara neden olmuştur. Bununla birlikte, deney ve kontrol grupları arasındaki puanlardaki ortalama düşüşteki farkın 50 puanın üzerinde olduğunu da belirtmek önemlidir. Dolayısıyla, düşük Fodmap diyetleri, IBS-SSS skorlarını kontrol diyetlerine göre çok daha etkilemiştir.

Randomize denemelerde, deney grubunun IBS-QOL skorlarında ortalama 10 puanlık bir iyileşme vardır; kontrol grubunda ise ortalama 0.4 puanlık bir artış vardır. Rastgele olmayan denemelerde, ortalama 10.5 puanlık bir iyileşme vardır. Bu iyileştirmelerden hiçbiri klinik açıdan anlamlı (14 yaşından küçük olduğu için) kabul edilmezken, deney grupları ile kontrol grupları arasındaki puanlardaki ortalama artışta bir fark vardır.

Yazarlar, yayın yanlılığı hakkında herhangi bir kanıt bulamamıştır. Yazarlar ayrıca Randomize kontrol çalışmasında istatistiksel olarak anlamlı bir çokkökenlilik bulamamıştır.Bununla birlikte, randomize olmayan müdahalelerde büyük çokkökenlilik mevcuttur.

Bu analizde yazarlar, çok sayıda başka çalışmanın sonuçlarını bir araya getirmiş ve düşük Fodmap diyetine bağlı kalmanın, IBS-SSS skorlarında klinik olarak anlamlı değişikliklerle sonuçlandığını ve karın ağrısı ve şişkinlikte bir azalmaya neden olduğunu bulmuşlardır. Bir kontrol diyetine bağlı kalmak da semptomların düzelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, düşük Fodmap diyeti semptom şiddetini azaltmada üstün bulunmuştur.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

IBS ile ilişkili semptomları azaltmada düşük Fodmap diyetinin etkililiğini araştıran ilk meta-analizdir.Analiz, düşük Fodmap diyetlerinin mide-bağırsak semptomların azaltılmasında etkili ve kontrol diyetlerine üstün olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar, düşük Fodmap diyetlerinin daha iyi sonuçlarla ilişkili olmasına rağmen bir kontrol diyetine bağlı kalmanın halen daha iyi sonuçlar verdiğine işaret etmektedir. Bu, yalnızca herhangi bir diyet yapmaya bağlı olarak bazı kişilerde semptomların azalmasına yol açtığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu durum, denemelerde kayıtlı iken hastaların diyetlere daha iyi yapışmasının bir sonucu olabilir.

Meta-analizler, içerdikleri çalışmalar kadar iyidir. Analiz edilen çalışmalar arasında (çokkökenlilik olarak da bilinir) önemli farklılıklar olduğunda, bir meta-analiz her zaman uygun değildir. Bu meta-analizin yazarları I2 istatistiğini kullanarak Randomize kontrol çalışmasını test ettikleri halde I2 istatistiğini düşük buldular, çokkökenli olmadıklarını buldular.

Randomize kontrol çalışmasının karıştırıcı faktörler olabilecek farklılıklar olduğunu ve kalite değerlendirmesinin karışık sonuçlar verdiğini belirtmiştir.

Örneğin, randomize müdahalelerin süresi, üç ile altı hafta arasında değişen oranlarda farklılık arz etmiştir. Randomize kontrol çalışmasının kör edici teknikleri, orijinal çalışma yazarlarının bu bilgiyi sağlamadığı için dört randomize çalışmanın tek kör olması ve ikisinin bilinmemesi nedeniyle farklılık eğilimindedir.

Çalışmalar, bazıları, düşük Fodmap diyetlerini IBS hastalarının standart diyetlerine kıyasla düşük dozda Fodmap diyetini IBS hastalarına verilen diyet tavsiyesi ile karşılaştırırken, bazılarında Randomize kontrol çalışmasındaki kontrol diyetlerinin çeşitlilik gösterdiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmaların her biri düşük Fodmap diyetinin kontrol diyetlerine göre üstün olduğunu göstermiştir. Randomize kontrol çalışmalarının bir diğer kısıtlılığı, en uzun Randomize kontrol çalışmasının süresi yalnızca altı hafta olmasıdır. IBS gibi kronik bir rahatsızlık bağlamında, altı haftalık bir diyetin, uzun vadede semptomları nasıl etkileyeceğini belirleyecek kadar uzun olmayabilir.

Bu meta-analizin önemli bir kusuru, diyare (IBS-D), kabızlık (IBS-C), hem diyare hem de kabızlık (IBS-M) gibi IBS alt sınıflandırması ve ne ishal ne de kabızlıktır (IBS-U). Dolayısıyla düşük Fodmap diyetinin bu belirtileri nasıl etkilediği belli değildir.

Bu meta-analiz IBS semptomlarının tedavisinde düşük Fodmap diyetinin kullanılmasını destekleyen güçlü kanıtlar sağlamıştır. Hem düşük Fodmap diyetleri hem de kontrol diyetleri semptomların düzelmesine neden olmuştur. Maalesef, çalışmalar arasındaki kontrol diyetleri farklıdır, dolayısıyla her birinin IBS semptomlarını azaltmada ne kadar etkili olduğunu belirlemek zordur. Dâhil edilen Randomize kontrol çalışmalarının süresi de çok uzun değildir, bu da uzun vadeli etkinlikle ilgili sonuçlara sınır getirmektedir.

Buda İlginizi Çekebilir  Şekerli Meyveler ve Kan Şekeri Düzenlenmesi?

Sonuç

Yazarların geldiğine dair bulgular, düşük Fodmap diyetlerinin önceki incelemelerinin sonuçlarına göre düşmekte ve IBS semptomlarının tedavisinde etkili olduklarını göstermektedir. Önceki incelemeler, yüksek çokkökenlilik nedeniyle birden fazla çalışmanın sonuçlarını bir araya getirememiştir; o tarihteki denemelerin çoğunun süresinin oldukça kısa olması nedeniyle. Böylece, araştırmacılar, diğer müdahalelere kıyasla düşük Fodmap diyetinin ne kadar etkili olduğunu belirleyememiştir.

Bununla birlikte, düşük Fodmap diyetlerini araştıran düzinelerce deneme, o zamandan beri, birçoğu benzer çalışma dizaynıyla gerçekleştirilmiştir. Birçok araştırmacı, düşük Fodmap diyetinin IBS için ilk tedavi hattı olmasını önermiştir. Düşük bir Fodmap diyetinin etkililiğini inceleyen ilk meta-analiz bu ve IBS ile ilişkili mide-bağırsak semptomların azaltılmasında düşük Fodmap diyetinin kullanılmasını destekleyen güçlü kanıtlar sunmuştur.

Bu meta-analizden elde edilen sonuçlar, fermente olabilen alt katmanlarda yüksek diyetlerin mide-bağırsak rahatsızlıkları olan kişiler için problemli olabileceğinin başka kanıtlarını da ortaya koymaktadır. Bu kısa zincirli karbonhidratları kısıtlayarak, bağırsaklardaki bakteriler daha az substrat oluşturur ve gaz gibi daha az yan ürün oluşturur; bu nedenle karın ağrısı ve karın şişkinlik gibi semptomların problemli olma olasılığı daha düşüktür. Aslında bu meta-analiz, düşük Fodmap grubunun Randomize kontrol çalışmasında en fazla düzelme sağladığı iki semptom olarak karın ağrısı ve karın şişkinlik olduğunu bildirmiştir.

Bu teori, düşük Fodmap diyetlerinin glutensiz diyetlerden üstün olduğunu gösteren çalışmalarla desteklenmektedir (IBS tedavisinde). Bununla birlikte, bu meta-analizin sonuçları, kontrol gruplarının bir miktar rahatlama yaşadığını da göstermiştir. Dolayısıyla,herhangi bir diyet müdahalesinin, plaseboya mı, yoksa biyokimyasal nedenlere mi bağlı olarak, bir miktar rahatlama ile sonuçlanacağı muhtemeldir.

Bu noktada bir kişinin mikrobiyomunun şekillendirilmesinde diyetin büyük bir rol oynadığı açıktır. Mikrobiyolojik araştırmalar oldukça yeni olmasına rağmen, bu çalışmanın sonuçları, kişinin diyetini manipüle etmenin sağlığa bağlı yaşam kaliteleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini göstermektedir.

IBS semptom şiddetini azaltmada düşük Fodmap diyetinin kullanımını destekleyecek önemli deliller olduğundan, bunun bir ilk tedavi hattı olabileceği düşünülmektedir. Bu meta-analizin sonuçları ve diğer Randomize kontrol çalışmasının sonuçları mide-bağırsak bozukluklar için yeni müdahaleler geliştirirken doktorları ve araştırmacıları mikrobiyom üzerine daha fazla odaklanmaya ikna edebilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Düşük Bir Fodmap Diyeti Mikrobiyota Nasıl Etki Eder?

Ne yazık ki, bu fenomeni inceleyen uzun vadeli Randomize kontrol çalışmasının eksikliği vardır. Kısa süreli Randomize kontrol çalışmaları, düşük bir Fodmap diyetini takiben bir aydan uzun süre lümen bifido bakterileri azalttığını ve uzun süre takip edildiğinde, kolondaki toplam bakteri sayısını azalttığını göstermiştir. Bununla birlikte, düşük Fodmap diyetinin benimsenmesinin uzun vadede bağırsak mikrobiyomunu nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak zordur.

Düşük Fodmap diyeti ile lif tüketimi daha zor olabilmektedir, ancak Fodmap’lerde düşük ve elyafta (birkaç çeşit meyveler gibi) çok sayıda bitki gıdası vardır. Belirli bir kişinin semptomsuz kaldırabileceği Fodmaps içermeyen lifli gıdalar tüketimi, iyi çalışılan bir şey değildir. Sebebin bir kısmı, farklı kişilerin hem Fodmap’lara hem de farklı lif ve gıdalara oldukça farklı tepki verebilmesindendir.

Düşük Fodmap Diyetinin Kabızlık Üzerindeki Etkisi Nelerdir?

İlginçtir ki, bu meta-analiz, düşük Fodmap diyetinden sonra kabızlık haricinde IBS ile ilişkili hemen hemen tüm semptomlarda belirgin ilerlemeler sağladığını bulmuştur. Kabızlıkta bir miktar düzelme olmasına rağmen, en az ilerleme kaydedilendi.

Sıklıkla kabızlığın lif eksikliğinden kaynaklandığı ve düşük lifli diyetlerin kabızlığı daha da arttıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle, sıklıkla lif açısından biraz düşük Fodmap diyetinin kabızlığı arttıracağı yaygın olarak düşünülmektedir. Bir meta-analizde mevcut kanıtların kabızlığın tedavisinde fiber’i desteklediği sonucuna varılmış; ancak kanıt pek güçlü değildir. Dolayısıyla, düşük Fodmap diyetinin kabızlığı nasıl etkileyeceğini bilmek oldukça zordur.

IBS’yiYönetmek İçin Kanıta Dayalı Başka Stratejiler Var Mıdır?

Farelerde karın ağrısının azaltılmasında etkili olan çoklu Randomize kontrol çalışmalarında nane yağına rastlanmıştır.Bir sistematik inceleme ve meta-analiz, bazı probiyotiklerin, IBS ile ilişkili karın ağrısını azaltmada etkili olabileceğini bulmuştur. Düşük bir Fodmap diyeti ve probiyotik takviye IBS ile mücadelede etkili bir strateji olabilir, çünkü daha önceki çalışmalar düşük bir Fodmap diyetine bir ay boyunca uyan kişilerde bifidobakterilerin sayımında azalma olduğunu bildirmiştir.

Neler bilinmelidir?

IBS, yönetmek için çok zor bir kronik bozukluktur. Eskiden, hiç kimsenin tedavisinin ardında önemli bir kanıt yokmuş ve bu nedenle birinci basamak diyet tedavileri söz konusu olmuştur. Bununla birlikte, bu meta-analiz ve diğer bazı Randomize kontrol çalışmalarının düşük bir Fodmap diyetinin sadece bir veya iki semptomun değil, aynı zamanda IBS ile ilişkili semptomların çoğunun azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir.

Düşük Fodmap diyetleri, kanıta dayalı klinisyenler (klinik tedavi uzmanları) tarafından uygulanan ilk tedavi yöntemi olma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, uzun süreli diyet uygulamasından bağırsak mikroflorası üzerindeki potansiyel zararlı etkileri değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25982757
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921083/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24744587
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17238026
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2066153
 6. https://www.nature.com/articles/nrgastro.2010.4
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25903636
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25903636
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694210
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076059
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15948806/
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25255126
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388522/
 14. https://www.nature.com/articles/nature12820
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22739368
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25016597
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170558
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780308
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22739368
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz